ДИАРТ

АРХИТЕКТУРНО БЮРО

Проект за нова сграда на аерогара в Пловдив


Начало »  Проекти »  Обществени »  Проект за нова сграда на аерогара в Пловдив


Конкурсен проект за нова сграда на аерогара в Пловдив

 
 
Проект за нов терминал на летище "Пловдив" - трета награда в приключилия конкурс на МТ   26 Септември 2008 | 14:27 

Представяме ви конкурсният проект за нова сграда на аерогара в Пловдив, класиран на трето място в приключилия през август 2008 г. конкурс на Министерството на транспорта и ГВА.

Това е проект за Нов пътнически терминал на Лeтище „Пловдив” на колектив с ръководител арх. Атанас Тосев. Участват арх. Борислав Владимиров и арх. Петко Симеонов ; част Конструкции е разработена от инж. Вътьо Танев, част ОВК – от инж. Ефремова, ВиК – инж. Дойчинов и Елчаст – инж. Христев и инж. Георгиев.

В търсене на реализация на идеята за летище – врата към света и стремеж към полет, е намерен обем, съставен от паралелепипед, символизиращ стабилност и спокойствие, и ефирна стъклена призма, отворена към небесните простори.

ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОБСТАНОВКА
Сградата на „Нов пътнически терминал на летище Пловдив” е разположена в поземлен имот N185. В плана на летището са решени планировъчните и функционални връзки между новия терминал и подходите към летището, паркирането, подходите към перона, сградите на административното стопанство и гаражи на СОТ, котелната централа и пожарната.
Обемно – планировъчното решение предвижда сградата да се изгради в указаните параметри, редуцирани съгласно изискванията за застроена площ от 5000 кв. м и височина не повече от 20 м.
Избраният образ е подчинен на основната идея за летището като врата към света, олицетворение на човешкия полет. Обемът е съставен от паралелепипед, символизиращ стабилност и спокойствие, и ефирна стъклена призма , отворена към небесните простори. С изчистените си форми и спокоен силует позволява да се вместят всички необходими елементи на терминала, обединени с ясни и категорични функционални връзки.

Подходът към сградата на терминала е от предвидените паркинги и главния вход- категорично подчертани в центъра на сградата, видим от далече и лесно достъпен за пътниците. Входовете и изходите за заминаващите и пристигащи пътници, за транспорт и разпределяне на багажите им, са разположени съгласно предвижданията на устройствения план и технологичната схема за бързо и безпроблемно обслужване.

ФУНКЦИОНАЛНО РЕШЕНИЕ

При решаването на конкурсната задача са залегнали следните принципи:
- Технологична последователност при обслужване на пътниците и обработка на багажите им;
- Обособяване на отделните технологични зони, оразмерени съобразно необходимия капацитет;
- Ясна и опростена комуникация и категорично разделяне на отделните потоци – заминаващи, пристигащи, обработка на багажи;
- Обща пространствена визия с цел бърза ориентация и комфорт на обслужването;
- Търсене на икономично решение чрез постигане на най–подходящите функционални връзки между отделните помещения и пространства, необходими за функционирането на терминала;
- Сепариране на пространство от публичната зала за посрещачи, изчакващи пътници и придружители;
- Разполагане на възможно най-подходящите места на помещенията за ръководния и обслужващ персонал и охраната, за техническите и инсталационни помещения.

ОПИСАНИЕ НА ОТДЕЛНИТЕ ЗОНИ И АРХИТЕКТУРНИ ЕЛЕМЕНТИ

Главният вход е разположен на североизточната фасада, подчертан чрез фронтона на стъклената призма, лесно достъпен и забележим . Влизането на пътниците в публичната зона става основно през четири въртящи се и две нормално отварящи се врати, намиращи се под козирката на фронтона. Други три врати, фланкиращи главния вход, са предвидени да се използват при върхово натоварване и аварийни ситуации.

Публичната зона е непосредствено след входа - оразмерена да поеме максималния брой пътници, определен в заданието. Технологичният поток на заминаващите е ясен и видимо очертан. Непосредствено до гишетата за „чекиране”, видни още с влизането в терминала, се намира „проверка сигурност”, митница и паспортен контрол. След преминаването им пътниците се разпределят в два салона за обслужени заминаващи, със снек барове, тоалетни и кътове за сядане. ВИП-салонът е разположен непосредствено след паспортната проверка на фасадата към перона.
Технологичният поток на пристигащите се насочва в салона за пристигащи, минава през паспортен контрол, влиза в помещението за получаване на багажи, минава през митническа проверка, озовава се в публичната зона и напуска терминала.
Проектът предвижда изграждане на галерийно пространство на ниво +7,00, което допълнително - освен партерното, да се ползва от посрещачи, изчакващи пътници и придружители. То осигурява визуална комуникация с основния салон на публичната зона, а целта му е да облекчи натоварването на първото ниво. Предвидени са снек-бар, магазини, кътове за сядане и тоалетни.
С особено внимание е потърсено разполагането на помещенията на персонала и техническите помещения.

Публичната зона е непосредствено след входа - оразмерена да поеме максималния брой пътници, определен в заданието. Технологичният поток на заминаващите е ясен и видимо очертан. Непосредствено до гишетата за „чекиране”, видни още с влизането в терминала, се намира „проверка сигурност”, митница и паспортен контрол. След преминаването им пътниците се разпределят в два салона за обслужени заминаващи, със снек барове, тоалетни и кътове за сядане. ВИП-салонът е разположен непосредствено след паспортната проверка на фасадата към перона.
Технологичният поток на пристигащите се насочва в салона за пристигащи, минава през паспортен контрол, влиза в помещението за получаване на багажи, минава през митническа проверка, озовава се в публичната зона и напуска терминала.
Проектът предвижда изграждане на галерийно пространство на ниво +7,00, което допълнително - освен партерното, да се ползва от посрещачи, изчакващи пътници и придружители. То осигурява визуална комуникация с основния салон на публичната зона, а целта му е да облекчи натоварването на първото ниво. Предвидени са снек-бар, магазини, кътове за сядане и тоалетни.
С особено внимание е потърсено разполагането на помещенията на персонала и техническите помещения.
На ниво +0,00 са ситуирани необходимите за непосредствено обслужване на пътниците помещения - чек-ин гишета, гранична сигурност, митници, физическа охрана, сървър, техническа охрана, загубени багажи, обслужващ персонал и др.
На ниво +3,50 между ос D и G в участъка на оси от 2 до 9 и от 11 до 16 се предвиждат две надлъжни галерии с основно предназначение - разполагане на технически инсталации и сервизни помещения и офиси за обслуващия персонал. Прецизирането им по видове брой и необходими площи ще се извърши с конкретизацията на заданието за проектиране. Между двете нива са сигурени разнообразни комуникационни връзки.

На ниво +7,00 галерийното пространство от страната на перона се предоставя за ползване от служителите на терминала. Съдържа конферентна зала, заседателна зала, офиси за ръководен персонал и служители, кафене и тоалетни. Вертикалните комуникации от три стълбища и три асансьора осъществяват връзката на трите нива на терминала. Започват от пространството при скенерите и от помещението за служителите, обслужващи перона, преминават през нивото на техническия етаж на +3,50 и достигат галерийното пространство на кота +7,00.

Достъпът до сградата, до технологичните зони и останалите помещения по всички нива са проектирани съгласно наредбата за достъпна архитектурна среда.

АРХИТЕКТУРНО ОФОРМЛЕНИЕ НА ЕКСТЕРИОРА И ИНТЕРИОРА
При изграждането на терминала се разчита на стоманена пространствена конструкция, стоманобетонови плочи за междинните подови конструкции и плоския покрив с оставащ метален кофраж и стоманобетонови фундаменти.
Архитектурно оформление на екстериора:
Цялостното обемно-пространствено и архитектурно-технологично решение предполага използването на ефектни, бързо и лесно изпълними, относително икономични, дълготрайни и лесни за поддръжка материали. Подходящи за целта са алуминиевите композитни материали и стъклото.

Фасадите са окачени на предвидената за това носеща конструкция. Състоят се от алуминиево-композитни елементи за плътните части и стъклопакети с К-стъкло за осветените помещения и пространства на публичните зони. Проектирани са да отговарят на изискванията за защита от шум, вибрации, за хидро- и топлоизолация, вятър и други неблагоприятни влияния.
С изключение на остъклената част, сградата е покрита с плосък покрив с вътрешно отводняване, заустено в канализацията за дъждовни води. Хидро- и топлоизолацията ще бъде изпълнена съгласно нормите за изграждане на плоски покриви. Около 1900 кв. метра от покрива са затревени с цел допълнителна защита от шум, съхраняване на изолациите и подобряване на микроклимата както във вътрешността на сградата, така и на околното пространство.

Архитектурно оформление на интериора:

Идеята за архитектурно оформление на интериора е изцяло подчинено на принципа за бърза и лесна ориентация на заминаващите и пристигащи пътници, комфорт на обслужването в приятна обстановка.
Основен елемент на пространствената визия в публичните зони е носещата метална конструкция. Тя е специално проектирана всички видими части (форма, детайл и размери) да бъдат подчинени на архитектурните и естетически изисквания. Стените, ограждащи тези зони, ще бъдат изпълнени от сглобяеми модулни панели с шумоизолационен акустичен пълнеж и облицовани с пожароустойчив алуминиево-композитен материал. Останалите помещения се затварят с преградни панели и се оформят съобразно предназначението им (тапети, латекс, теракотни облицовки и други подходящи материали). Подът на всички публични зони е с висококачествен гранитогрес. Помещенията с достъп на кари се настилат с шлайфан бетон. В зависимост от предназначението им, помещенията се настилат с ламиниран паркет, мокет, теракота и други подобни материали. Тоалетните и сервизните помещения се настилат с теракот и фаянс.
Общата визия на сградата, нейният обем и архитектура са подчинени на функционалното й предназначение.
Идейният проект предвижда осигуряване на принудителна вентилация за всички помещения в съответствие с изискванията на действащите норми, както и климатизация за всички общи зони обслужващи пътниците в двата потока – на пристигащи и заминаващи, стерилни зони и зоните за изчакване към тях, офиси на авиокомпаниите, офисите на летищния персонал, магазини, ресторанти и технически зони със специфични изисквания.

Техническите зони ще се обслужват от системи, които осигуряват условия на подходящ температурно-влажностен режим за компютърната техника и комфорт за персонала работещ там. Ще има 100% осигуреност на метеорологичните параметри и 100% резервирани мощности. Ще се използват се централни климатични инсталации за подаване на пресен въздух и автономни климатизатори. Някои от помещенията ще се подържат с вентилаторни конвектори ( таванни и стоящо изпълнение).
Предложението е съобразено с климатичните особености в района на Пловдив, като са изследвани различни варианти на осигуреност – по няколко през летния сезон и през зимата. Градът е разположен на географска ширина от 42.7 градуса и дължина от 23.3 градуса. Надморската му височина е 160 м. Барометрично налягане 981 Ра. Посока и скорост на вятъра: запад/ 5,9 m/s.

Разработката на колектива изследва подробно необходимостта от поддръжка на подходящ климатичен комфорт в различните помещения на терминала: при летни температура на сухия термометър 41.0 С; относителната влажност 30% и нулева неосигуреност; поведение на инсталациите при неосигуреност 20 часа и летни температура на сухия термометър: 37.0 о С, относителна влажност 28%.
През зимата опциите са съответно при температури на сухия термометър: -31.0 оС; относителна влажност 90%; както и при температура на сухия термометър: -15.0 оС; относителна влажност 80%. Трета група инсталации е предвидена при неосигуреност 400 часа. Зимни температури на сухия термометър: -4.0 оС; Относителна влажност 70%. Чистота на атмосферата: 1.00.

Проектът предлага осигуряване при нива на шум в обхвата 63 до 8000 Hz. Нива на шум са с максимални стойности и могат допълнително да бъдат ограничени съобразно технологичните изисквания на отделните помещения.
Източник на топла вода за отопление ще бъдат водогрейни котли - в самостоятелна сграда. Предвиденият топлоносител ще бъде с изчислителни параметри 90/70оС. Ще се изгради и студов център извън терминалната сграда до котелното помещение. Температурата на студоносителя е вода - 6/12оС. Главната разпределителна тръбна мрежа ще е двутръбна тип “лъчева” с параметри на топлоносителя 90/70о С.
Всички климатични и вентилационни системи ще бъдат оборудвани с "Цифрови органи за управление", свързани в централна мониторна станция и ще осигуряват температурен контрол, автоматично пренастройване при промяна на температурата, външно въздушно охлаждане или подгряване; аварийно противопожарно изключване или изхвърляне на дим.

Проектът изследва възможностите за противопожарна защита според нормите на българското и авиационното законодателство. Големите зали в сградата са с високи тавани и много ниски нива на пожарен товар. Високо разположените тавани ще позволят на дима да се издигне над обитателите. Разположени на покрива люкове автоматично ще се отворят, за да изпуснат дима. Във всички места, където въздуховодната мрежа преминава от една в друга противопожарна зона ще се монтират противопожарни клапи с автоматичен контрол.

Електрическите уредби в сградата ще осигурят непрекъсната и устойчива работа на терминала, удобство и безопасност при експлоатацията и поддържането им, както и възможност за перспективно развитие – промени и разширение В новия пътнически терминал на Летище „Пловдив” има предвидени 3 комуникационни центъра. Под комуникационен център се разбира помещение, в което е съсредоточено специализирано пасивно и активно оборудване, необходимо за работата на компютърната мрежа и/или за телефонната инсталация. Оборудването се монтира в специализирани вентилирани комуникационни шкафове (ракове).